Naše politika

            

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Pro zajištění tvorby integrovaného systému managementu, dále jen IMS, jeho udržování rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti INOX SERVIS s. r. o. je stanovena následují politika:

 • Základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti výroby a montáže zařízení čistíren odpadních vod, úpravny vod a čerpacích stanic, výroby a montáže ocelových konstrukcí, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, ČSN EN ISO řady 14000, ČSN EN ISO řady 3834 a ČSN OHSAS řady 18000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve společnosti.

 • Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování IMS.

 • Trvalým cílem je ustavičné zlepšování naší činnosti, prevence znečišťování a zabezpečování kvality námi poskytovaných produktů.

 • Smyslem naší práce je rozvíjení nepřetržité aktivní spolupráce s našimi dodavateli při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

 • Vedení společnosti bude:

  • provádět pravidelné přezkoumání IMS;

  • stanovovat cíle a cílové hodnoty v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro udržení a stálé zlepšování IMS;

  • vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání svých zaměstnanců v oborech její činnosti;

  • plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast ochrany životního prostředí a pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup v této problematice.

 • Všichni zaměstnanci se budou aktivně podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti.

 • Důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů přispějí zaměstnanci k minimalizaci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.