Naše politika

        

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Pro zajištění tvorby IMS (integrovaného systému managementu), jeho udržování, rozvoj a
trvalé zlepšování ve společnosti G-Team INOX SERVIS s.r.o. je stanovena následující
politika:

 • základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala
  vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti kompletní výroby,
  dodávky a montáže technologického zařízení ve vodohospodářských odvětvích, v
  oblasti zpracovatelského a chemického průmyslu, teplárenství, energetiky a výroby a
  montáže ocelových konstrukcí, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro
  zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,

 • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000,
  ČSN EN ISO řady 14000, ČSN EN ISO řady 3834 a ČSN ISO řady 45000, to je
  s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících
  kvalitu produktu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  ve společnosti,

 • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje
  pro zavedení, rozvoj a zlepšování IMS,

 • trvalým cílem je neustálé zlepšování naši činnosti, prevence znečišťování a
  zabezpečování kvality námi poskytovaných produktů,

 • rozvíjet neustálou aktivní spolupráci s našimi dodavateli při objasňování vzájemných
  požadavků a jejich realizaci,

 • vedení společnosti bude provádět pravidelné přezkoumání IMS, bude stanovovat cíle a
  cílové hodnoty v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci pro udržení a neustálé zlepšování IMS,

 • společnost bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců
  společnosti v oblastech její činnosti,

 • společnost bude plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro
  oblast ochrany životního prostředí a pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci
  s důrazem na preventivní přístup k této problematice,

 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti,

 • všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení
  rizik ve společnosti,

 • společnost bude projednávat se zaměstnanci jejich spoluúčast v oblasti bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci,

 • důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zajištěny bezpečné a zdravé
  pracovní podmínky, bude minimalizován.

 

Hranice, 3.8.2020

Roman Lebánek  
jednatel společnosti